ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΙΣ ΣΤΗΝ "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ" ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.

Καινή Διαθήκη: ΙΩΑΝ. ΙΒ' 20-23.

Κατά πληροφορία τού καθηγητή Ε.ΠΡΟΚΟΥ όταν τό 1974, ως επίτιμος καθηγητής ξένων Πανεπιστημίων είχε εισδύσει στίς βιβλιοθήκες τού Βατικανού ιστοριοδιφώντας, ανεκάλυψε Χειρόγραφο τού ΕΥΣΕΒΙΟΥ τού ΠΑΜΦΙΛΟΥ (επισκόπου Καισαρίας, 265 μ.Χ.), αναφερόμενο στό ανωτέρω εδάφιο τού Ευαγγελιστού Ιωάννου, όπου στό γνωστό "ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου", υπήρχε καί συνέχεια τού κειμένου, η οποία ανεφέρετο στή Δόξα τής Ελλαδος ως εκλεκτής, Θείας προελεύσεως χώρας, καί η οποία γιά λόγους ευνοήτους έχει απαλειφθεί από τά Ευαγγέλια. Παραθέτουμε το κείμενον όπως το μετέφερε ο καθ. Ε. ΠΡΟΚΟΣ...
Ησαν δέ τινές Ελληνες εκ τών αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τή εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τώ από Βηθσαϊδά τής Γαλιλαίας, καί ηρώτων αυτόν λέγοντες: Κύριε, θέλομεν τόν Ιησούν ιδείν.
Ερχεται Φίλιππος καί λέγει τώ Ανδρέα, καί πάλιν Ανδρέας καί Φίλιππος λέγουσι τώ Ιησού. Ο δέ Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων:
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός τού ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογεννεί, φυτόν Ουράνιον καί βλάστημα Θείον ηκριβωμένον. Λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην

 
[ Πίσω Θρησκεία] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]