ΚΙΝΗΤΡΟΝ ΝΟΘΟΥ

Εν Ρόττερνταμ της Ολλανδίας εγεννήθη,
υπό τινος Γεράρδου ιερωμένου τε
και ιεροδούλου ψευδωνύμου εταίρας
νόθος, ος ως αν Έρασμος συνέγραψεν
αυθαιρέτως περί γλώττης των Ελλήνων!

Εν σχολείοις ένθα εφοίτα εθεωρείτο
ευτελέστερός τε γύφτων και εβραίων,
υπό συμμαθητών και διδασκάλων,
ό,τι εστερείτο επωνύμου οικογενείας....

Ησθάνετο ωσανεί φθόγγος εξ αφώνων
συμφώνων τε πικρίαν και αισχύνην,
διό μανιωδώς εις μάτην προσεπάθει
διαχωρισμόν των συζευγμένων φθόγγων,
ευπρεπών φωνηέντων διφθόγγων!.....

ΓΙΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


[ Πίσω Ελληνική Γλώσσα] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 8ον]