ΧΑΡΙΤΩΝ ΗΓΗΤΗΡ

Ο Μηχανορραφίων, ηγητήρ ελλαδικών,
την πόλιν εκυβέρνα διασφαλίζον
το έργον του διά παραλαβής,
υπό συνοδοιπόρων υπουργών του,
εγγράφων παραιτήσεών των εκ του θώκου,
άνευ έτους τε και ημερομηνίας.

Οι βουλευταί εθεώρουν την απαίτησιν
του Μηχανορραφίωνος ως σώφρωνα,
προς διασφάλισιν, εκ παρασπονδιών των,
κυβερνήσεώς τε και κυβερνομένων.

Αλλά εν τη πορεία των πραγμάτων
ενίων υπουργών αι παραιτήσεις,
διά προσθέσεως έτους, μηνός και ημέρας,
υπό του Μηχανορραφίωνος, εγένοντο
ότε ενήργουν προς ωφέλειαν του δήμου,
των δυναστών του πλήσσοντες συμφέροντα.

Διό υπό τινων εισέτι θεωρείται
χαρίτων ηγητήρ ο Μηχανορραφίων...

Γιάνος Γεωργόπουλος
Σέρραι


[ Πίσω Ποίησις] [Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 13ον]