Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
του Ανδρέα Ανδρεάδη
Εκδόσεις ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
 

Τό ενδιαφέρον περί την μελέτην τών Ελληνικών πραγμάτων επί τών δημοσίων οικονομικών ήλθε νά ...υποθάλψη τό μοναδικό διά τήν ελληνική σχετική βιβλιογραφία έργο τού Ανδρέου Ανδρεάδου "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ", τό οποίο εκυκλοφόρησε είς δύο τόμους από τόν εκδοτικόν οίκον τού κ. ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ.
Τό σημαντικώτατο από απόψεως οικονομικής καί κοινωνικής ιστορίας τούτο πόνημα τού Α. Ανδρεάδου, ενός ακαμάτου εργάτου της επιστημονικής ερεύνης, περιέχει, εις πέντε βιβλία, ενα πλούσιο υλικό, απόηχο της ενδελεχούς μελέτης των πηγών της ιστοριογραφίας, του έργου των ιστορικών-οικονομογεωγράφων, θέματα αναγόμενα εις την κοινωνική και οικονομική διάρθρωσι και εξέλιξι των πραγμάτων των δημοσίων οικονομικών επί του Ελληνικού χώρου, από των Ομηρικών χρόνων (πολλές χιλιετηρίδες προ ημών, και όχι από του 800 π.Α.Τ.) μέχρι και του τέλους του Βυζαντίου.
Εις το πρώτο των βιβλίων ο συγγραφεύς καταγράφει τα του ιστορικού τοπίου των δημ. οικονομικών τών <καθ' Ομήρου έργων ανδρών τε και ΘΕΩΝ>. Την εποχή εκείνη της ακμής του Αρχαιομυκηναϊκού Πολιτισμού υπάρχει διαμορφωμένη οργάνωση δημοσίων οικονομικών. Απο την ανάγνωσι και μελέτη των γραμμικών γραφών Α καί Β προέκυψε η ύπαρξις ενός οργανωμένου συστήματος διοικητικού και δημοσίων οικονομικών, το οποίον εξυπηρετούσε τας ανάγκας της κρατικής δραστηριότητος, προσποριζόμενης έσοδα από την γεωργικήν οικονομίαν και το εμπόριον και ούχι από ληστρικάς πολεμικάς επιχειρήσεις (ώς απέδειξεν ή μετά τον δεκαετή, τον ουσιαστικώς Εμφύλιον πόλεμον της Τροίας, της απο πολλών απόψεων πλούσιας πόλεως του Ιλίου, εγκαταληφθείσης μετά της λοιπής Φρυγίας από τους νικητάς αυτής Ελλαδικούς, κατάληξις αυτής της ...Μικρασιατικής Εκστρατείας!).
Το δεύτερο βιβλίο αναφέρεται στα δημόσια οικονομικά της Λακωνικής. Οι Λάκωνες, όπως και σ' άλλους τομείς, ώς της κοινωνικής και πνευματικής των ζωής, καίτοι είναι αυτοί, οι οποίοι, πρό των Αθηναίων, ανέπτυξαν ένα σύστημα εκλογικευμένης κρατικής διοικήσεως, διαμορφώσαντες τους πρώτους θεσμούς της Δημοκρατίας (από τους οποίους οι Αθηναίοι, μετά την ενιαιοποίησιν της διοικήσεως των δήμων της Αττικής από τον Θησέα, πολλά στοιχεία αρύσθησαν και διευρύναντες την εφαρμοστικότητά των, ενέταξαν στο πλαίσιο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Αγλαϊσματος των αιώνων), και στον τομέα των δημόσιων οικονομικών διέθετον ένα υποτυπώδες πλαίσιο λειτουργίας δημοσίας οικονομικής δραστηριότητος, λόγω της απολύτου προσηλώσεως των Λακώνων πρός τας επιταγάς του κοινωνικού των καθεστώτος της συνειδητής ΛΙΤΟΤΗΤΟΣ (δηλονότη την...<έβγαζαν σπαρτιάτικα>!).
Τα θέματα του τρίτου βιβλίου αναφέρονται στα χαρακτηρίζοντα τα μοναρχικά και τυραννικά καθεστώτα δημόσια (κρατικά) οικονομικά, αξιοποιούμενων παρά του συγγραφέως των σχετικών πληροφοριών τας οποίας παρέχει ο ψευδ-Αριστοτέλης στο έργον του <Οικονομικά>.
Το τέταρτο και πέμπτο βιβλίο διαπραγματεύεται τα αφορώντα τους θεσμούς των δημόσιων οικονομικών των δημοκρατικώς διαρθρωμένων πολιτειών, ώς, και κυρίως, των Αθηνών. (Και πληρεστέραν επ'αυτού ενημέρωσιν δύναται να λάβη πας ενδιαφερόμενος, εάν μελετήση το έργον: "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ" των δύο Ρώσων συγγραφέων Κ.Μ. Κολόμποβα και Ε.Λ. Οζερέτσκαϊα, το οποίο εξεδόθη από τον αυτό εκδοτικό οίκο <Δ. Παπαδήμα>. Οπου, στα πλαίσια του Δημοκρατικού Πολιτεύματος των Αθηνών, με θεσμούς περιφρονούντας την ανθρωπίνην προσωπικότητα (με κύριον χαρακτηριστικόν την άμβλυνσιν ή ανατροπήν του δουλοκτητικού συστήματος, το οποίον επανέφερε και επεξέτεινε ο Μεσαίων στα πλαίσια του κοσμικού και <θρησκευτικού> δεσποτικού καθεστώτος, το οποίον <κατηργήθη> μετά τον Α' Παγκόσμιον Πόλεμον του 20ου, μ.Α.Τ., αιώνος) και την όλην Φυσικήν Οντότητα, στα πλαίσια της Πνευματοδόξου Φυσιολατρικής Θρησκείας (της μήπω <ειδωλολατρίας>).
Τέλος, στο πέμπτον βιβλίον περιγράφονται τα πράγματα του καθεστώτος των δημοσίων οικονομικών της <Νέας Ρώμης>, δηλαδή της περιόδου του μακρού εκείνου Μεσαίωνος, ο οποίος ενέσκηψε επί της δυστήνου Ελλάδος, της απολύτου δεσποτείας, υλικής και πνευματικής, της μονοκρατορικής και τυραννικής, που εξουθένωσε τον Ελληνισμόν.
(Και μόνον η ανάγνωσις των <εκθέσεων> του Ελληνολάτρου Φιλοσόφου, του εσχάτου των Ελλήνων, Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος, μας παρέχει μίαν εναργεστάτην εικόνα της διαλύσεως των πάντων εντός του Σεσηπότος Πτώματος του βυζαντινισμού, λόγω της εξαλείψεως παντός θεσμού αυτοδιοικήσεως και αυτοοργανώσεως των δεινώς, από κοσμικούς και <πνευματικούς> δεσπότας <καταδυναστευομένων> Ελλήνων. Το έργον προλογίζει ο ακαδημαϊκός, καθηγητήςτων Δημοσίων Οικονομικών κ. Αγγελος Αγγελόπουλος.

Βασίλειος Γούσιος

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 1ον]