ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
(ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1996

  Εκυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου-νομικού Βασιλείου Πελασγού Γούσιου ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ. Στο έργο αυτό, το οποίο είναι μία ποιητική σύνθεση, διαγράφεται, (κατά την εσχάτη στιγμή του βίου, μετά το δολοφονικό λάβωμα, το οποίον υπέστη από χείρα εξωνημένου οργάνου των πνευματικών και εχθρών του θρόνου του Ελληνολάτρου Ιουλιανού, του προμάχου αυτού της Ελληνοσύνης, του περισσότερο αισυμνήτου παρά μονάρχου), η προσωπικότης και η ηθική και ψυχοπνευματική συγκρότησι του ιδεολόγου Παραστάτου του Ελληνικού Πολιτισμού. Και είναι Παραστάτης, κατά τον συγγραφέα, ο Ιουλιανός και όχι παραβάτης. Παραστάτης, διότι επρωτοστάτησε στην επανόρθωσι του Πνευματικού μεγαλείου της χώρας, η οποία παρήγαγε το μεγαλύτερο πολιτιστικό οικοδόμημα της οικουμένης. Όχι Παραβάτης, διότι δεν παρέβη καμμία υποχρέωσί του ηθικής φύσεως. Αντιθέτως μάλιστα. Φύσει ελευθερόφρων και φιλελεύθερος, πολύ δε περισσότερο ανεξίθρησκος, προσεκοιώθη την Πάτριο Ολυμπιακή Θρησκεία των Ελλήνων, ως είχε παν δικαίωμα στα πλαίσια του ακόμη τότε ισχύοντος, ήτοι του μη καταπατηθέντος ακόμη, Περί Ανεξιθρησκείας Διατάγματος των Μεδιολάνων, ενώ ουδεμιά άλλη (Μιθραϊσμός, Νεοπλατωνισμός, Γνωστικισμός, Δρυιδισμός, Ερμητισμός, Ιουδαϊσμός κ.λ.π.) θρησκευτική εκδήλωσι της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων έθιξεν ή κατεδίωξεν, ως έπραξαν άλλοι.

Γ.Μ.
   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 12ον]