ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Το πρώτον Πανελλήνιον Συμπόσιον μέ θέμα
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

 

Eλαβε χώραν εις Ολυμπίαν την 27ην Οκτωβρίου 1997 εστέφη υπό πλήρους επιτυχίας.
Οι ομιληταί καθώς και οι παρευρεθέντες ελληνοπρεπείς ανεσκόπησαν τα μεγάλα θέματα τα οποία απασχολούν σήμερον τον Ελληνισμόν, ως το θέμα της εξασφαλίσεως του βιολογικού και εδαφικού μέλλοντος του ελληνισμού, το θέμα της Εθνικής Ταυτότητος και το θέμα της επισήμου αναγνωρίσεως της Ελληνικής Θρησκείας.
Κατά την ανασκόπησιν αυτήν κατέληξαν εις κοινάς διαπιστώσεις, επισήμαναν την ανάγκην κοινής δράσεως και κατεδίκασαν την προσπάθειαν καταστροφής της γλώσσης μας και αποκοπής μας από το ένδοξον και φωτεινόν κλασσικόν παρελθόν μας.
Υπήρξε μία μακρά και γόνιμος συζήτησις περί των διαφαινομένων κινδύνων μειώσεως της ελληνικής κρατικής κυριαρχίας επί του ελληνικού εδάφους ως και διά τα ανησυχητικά φαινόμενα διασποράς ιδεών εθνικής απαξίας και εξαλείψεως του Ελληνισμού διά της μίξεώς του μετά των αθρόως εγκαθισταμένων αλλοεθνών και εξεδηλώθη η ανησυχία όλων διά το ελληνικόν μέλλον. Κοινή ήτο η διαπίστωσις ότι η καταστροφή της γλώσσης μας, οδηγεί εις την οριστικήν καταστροφήν του έθνους.
Άπαντες οι ανωτέρω, μετά μακράν συζήτησιν και ανάλυσιν, απεφάσισαν να διαδηλώσουν την κοινήν πίστιν των και την θέλησίν των διά συνεργασίαν, συνυπογράφοντες κοινήν δήλωσιν διά της οποίας δεσμεύονται αφ' ενός εις μίαν πορείαν επανόδου εις την κλασσικήν γλώσσαν, γράφοντες πολυτονικώς και προσεγγίζοντες κατά το δυνατόν την κλασσικήν γλώσσαν, και αφ' ετέρου ετάχθησαν υπέρ της επισήμου αναγνωρίσεως της Ελληνικής θρησκείας του Δωδεκαθέου, δεσμευθέντες να προβούν εις τας απαιτουμένας νομίμους ενεργείας προς τούτο.
Η υπέρ της Ελληνικής θρησκείας πρότασις τίθεται κατά τρόπον μη θίγοντα τας θρησκευτικάς πεποιθήσεις ουδενός, αλλ' αντιθέτως ζητείται η υποστήριξίς του εις την διεκδίκησιν ενός στοιχειώδους ανθρωπίνου δικαιώματός μας.
Είμεθα βέβαιοι ότι ήρχισε ήδη η ελπιδοφόρος πορεία διά την Αναγέννησιν των Ελληνικών Ιδεών.
Παναγιώτης Μαρίνης
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων, Σόλωνος 31, Αθήναι, 01 36.26.635 (6-10μ.μ.)

   
 
[ Πίσω TEYXOΣ 13ον]