ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

Στην εποχή μας ο "πολιτισμός" αποκαλύπτει ραγδαία τις αλήθειες του.
Η πρώτη του αλήθεια είναι το ψεύδος.
Η δεύτερη, η αβεβαιότης γιά την βιοπνευματική αρμονία του ανθρώπου.
Η τρίτη αλήθεια του, η Βία.
Η τέταρτη, περιέργως, η σιωπούσα Βεβαιότης. Η Σφίγξ των καιρών μας.

Οι τρεις πρώτες, διεκδίκησαν ύπουλα και μακροχρόνια, να αναγνωρισθούν σαν δυναμικές αξίες του πολιτισμού και κατώρθωσαν να το επιτύχουν με παμψηφεί απόφαση από τους ηγεμόνες του σημερινού τραγικού κόσμου.
Τα διάφορα, συγκεκριμένα και γνωστά κέντρα εξουσίας αυτού του "πολιτισμού" εξαναγκάζουν τα έθνη που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση "εξουσίας" να συμμορφωθούν μέσα στά πλαίσια αυτών των "αξιών" σαν κατά κράτος ηττημένα.

Η Ελλάς, στο επίκεντρο πάντα των διεθνών διεκδικήσεων και καταπατήσεων του Δικαίου, δέχεται όλες τις συνέπειες της Αδικίας και της Ύβρεως. Τα μόνα επιχειρήματα που διαθέτει είναι το Φως και η μαρτυρία της Ιστορίας. Όμως το Φως είναι Λόγος ακατανόητος στα διεθνή μέλαθρα καταδυναστεύσεως και επιπλέον αποδεικνύεται και πάλι ότι η Ιστορία ενδίδει σε πιέσεις και κραυγαλέα ψευδομαρτυρεί διά του στόματος των πλαστογράφων της. Δεν απομένει λοιπόν παρά η Βοή της Φυλής και ιδιαίτερα η Βοά των Ηρακλειδών-Μακεδνών, των ενδόξων Ελλήνων, να φτάση σαν διαμαρτυρία μέσω του στόματος των απογόνων των, του στόματός μας δηλαδή, σε κάθε σημείο της Γης, γιά ν' αντιληφθούν όλοι ότι ορισμένες θρυλικές φυλές που κατοίκησαν και κατοικούν αυτή τη Γη, μόνο σε χειμερία ιστορική νάρκη περιπίπτουν και δεν παύουν ποτέ να ταυτίζονται με τι ίδιο πεπρωμένο της Γαίας και απαιτούν τουλάχιστον σεβασμό και συμπαράσταση κάθε φορά που η θρυλική υπόστασίς των αμφισβητείται βαναύσως από τον Διεθνή Κρετίνο που φορά το καρακάλιο στέμμα της παγκόσμιας εξουσίας και από τον Μειοδοτικό Δημοπράτη της Εθνικής κληρονομιάς.

Η ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ, στο επίκεντρο του προβληματισμού που δημιουργεί η διεθνής και εθνική κατάστασις πραγμάτων προτείνει την διενέργεια δημοψηφίσματος
α....διά να επωμισθούν άμεσα όλοι οι Έλληνες την ευθύνη των ενεργειών και αποφάσεων που αφορούν άμεσα την υπόστασή των και την διαφοροποίησή των ώστε να μην έχουν κανένα δικαίωμα επιρρίψεως ευθυνών εις το μέλλον μόνο στους κυβερνώντες.
β....Διά να εκφρασθή άμεσα και υπεύθυνα η θέλησις και απόφασις της Ελληνικής Φυλής.
γ....Διά να γίνη κατανοητή απ' όλη την ανθρωπότητα η υπευθυνότης των Ελλήνων και η στάση τους απέναντι στο Χρέος τους προς τους προγόνους των, τους απογόνους των και της αλήθειας.
δ....Διά να αντιληφθούν όλα τα κλιμάκια των εξουσιών ότι δεν ταυτίζεται πάντα η δυναμική της επισήμου κυβερνητικής στάσεως με την δυναμική της πραγματικής θελήσεως των πολιτών.
ε....Διά να δοθή το έναυσμα να αντιληφθούν οι πάντες ότι οποιοσδήποτε συνασπισμός ή ένωσις κρατών ή διεθνές ίδρυμα οποιασδήποτε εξουσίας, στηρίζεται πάντα στα οικονομικά συμφέροντα των ισχυροτέρων που είναι έτοιμοι να συνθλίψουν τους ασθενείς αδιαφορώντας εντελώς γιά την κατάσταση και την θέληση των πολιτών.
στ...Διά να συνειδητοποιήσουν άπαντες οτι υποσκάπτεται διαρκώς η ασφάλειά τους, η αξιοπρέπειά τους και η επιβίωσή τους και ότι κάθε "τετελεσμένο" γεγονός έχει μία μακρά περίοδο επωάσεως την οποία έντεχνα αποκρύπτουν οι δυνάστες, αλλά όχι απόλυτα, από τους μηχανισμούς συνειδητοποιήσεως των ανθρώπων, ώστε να τους οδηγήσουν σε ένα αδιέξοδο γιά το οποίο θα θεωρούνται συνυπεύθυνοι, δηλαδή, αυτόματα υπόδικοι και καταδικασθέντες οι τελευταίοι, ενώ οι πραγματικοί ένοχοι ελέω εξουσίας αυτόματα και συγχρόνως αθώοι, δικαστές, εισαγγελείς και εκτελεστές του νόμου των.

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ

   

[ Πίσω Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 1ον]