ΜΙΣΘΑΡΝΟΙ ΜΕΤΟΙΚΟΙ
του Γιάννου Γεωργόπουλου

 


Το δένδρο της γραμματικής ηνόχλη,
λόγω πολλαπλών κλάδων και καρπών,
ταγούς των Αθηνών, εκ γενεών μετοίκων,
οίοι συνεκεντρώθησαν εν αγορά ομόνοοι,
πράσινοι, μέλανες, αλλά και ερυθροί
χιτωνοφόροι, ίνα εύρουν λύσιν
ευνοϊκήν διά τα συμφέροντα αυτών,
φοινικιστών και των Φοινίκων.

Δι' όλους τους ταγούς κοινός ο κίνδυνος
της διανοήσεως βοών, εν τω πανελληνίω,
δυνάμεως τρομακτικής και απροσμετρήτου,
κατά μισθάρνων, λόγω εκτροφής των
εκ των καρπών του δένδρου της μαθήσεως.

Οι ποιμένες των βοών επικουρούμενοι
υπό οκνηρών καθηγητών και διδασκάλων,
εν αγαστή συμπνοία απεφάσισαν
την αποκλάδισιν του καρποφόρου δένδρου,
διά πτωχήν απόδοσιν τροφής εις τας αγέλας,
ίνα παραμείνουσι ανεγκέφαλοι οι βόες
και οι ποιμένες των ποιμένες ες αεί.   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 5ον ]