ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ

Τοις μαχομένοις Έλλησι,
υπέρ πατρώων ιερών τε και οσίων,
τιμής ένεκεν.

του Γιάννου Γεωργόπουλου

 


Εν τη Θεσσαλονίκη πολίτης, τω ονόματι Κύων,
προ πολιτών ομίλει εμπαθώς
κατά των εθνικών, οίους εμίσει,
συμπαθώς δι' εισβολείς αγριοχοίρους εν Ελλάδι,
καταστροφείς της χλωρίδος της και
της εναπομεινάσης ολιγοστής πανίδος.

Δι' ον, παράλογος ο εθνικός ρήτωρ Φιλίστωρ,
παις ποιητών, γλυπτών και φιλοσόφων,
φωτοδοτών Ελλήνων, εν κόσμω σκοτεινώ,
όστις ηγάπα την χλωρίδαν και πανίδαν της
και προς διάρκειάν των ηγωνίζετο,
κατά αγριοχοίρων και συγγενών των όντων.

Οι ακροαταί, Κυνός τε και Φιλίστορος,
πάντες υπέθετον πως ο πολίτης Κύων,
πολέμιος των εθνικών, ήτο κρυφίως σφίγκτης
και διά τούτο λυσσητήρ κατά Φιλίστορος,
ή γόνος εκ μετοίκων εν Ελλάδι,
αγριοχοίρων Βησιγότθων και Φοινίκων!...

   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 6ον ]