ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
του Γιάννου Γεωργόπουλου

 

Ρήτωρ και ποιητής εν Αισχρουπόλει,
φρενοβλαβής δεν ήτο ο πολίτης Ευθαρσής
κάλλιστα το εγνώριζον οι πάντες,
αλλά έτσι ήτο βολικόν εις συκοφάντας
τιμήν να προασπίζουν και υπόληψιν!

Ανοήτους και ανεντίμους εσχολίαζε με τόλμην,
πικράν διά την ζωήν του κι επικίνδυνον,
όταν εντός της πόλεως ουδείς
να ζει υπό δυσμένειαν ετόλμα,
των ισχυρών ταγών και των κυνών των.

Αλλά ποίος να πτοήση δύναται
αδιάφορον δι' αγαθά και διά την ζωήν του!
Κλέπται και κίναιδοι επομένως επενόησαν
ως παρανοϊκόν να διαβάλλουν
τον ευθαρσήν επικριτήν των,
αμέτοχον εις τα συμπόσιά των,
ώστε ο λόγος του φαιδρός να εκλαμβάνεται,
διά ν' αποδυναμούται η καυστική
έργων και ημερών των κρίσις.

Διά ταύτα ο ποιητής και ρήτωρ Ευθαρσής,
φρενοβλαβής εθεωρείτο εν αισχρουπόλει!

από την συλλογή ποιημάτων "ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ"

   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 7ον ]