ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΓΟΛΙΑΘ
του Γιάννου Γεωργόπουλου

 

Προσκαλούσε του Σαούλ τους νάνους,
ήτοι το πνεύμα των εβραίων,
ο γίγας Γολιάθ των Φιλισταίων,
ήτοι το πνεύμα των Ελλήνων,
ίνα αναμετρηθούν εις δύναμιν
και όστις εξέλθη νικητής,
δια του λαού του πρώτος να εκπορεύεται·
ο άλλος να τον ακολουθεί υποδεέστερος.

Ο ασεβής των θείων δώρων Δαβίδ νάνος,
να αναμετρηθεί εντίμως δεν ετόλμα·
με την θρησκευτικήν του την σφενδόνην,
δια του λίθου-λαού όχλου,
εκ του μακρόθεν τον Γολιάθ τραυμάτισε,
αποστερώντας του το πνεύμα με την ζάλην
και εκ της απωλείας των αισθήσεων
του απέκοψε την κεφαλήν - συνείδησίν του,
την Φιλισταίων χώραν υποτάξας!

   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 9ον ]