ΠΕΡΙ ΠΛΕΙΣΤΩΝ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΑΜΟΜΦΑΡΕΤΟΥ,
ΣΠΑΡΤΙΑΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ,
ΕΝ ΠΛΑΤΑΙΑΙΣ ΠΕΣΟΝΤΟΣ!

 

Προ της, εν Πλαταιαίς, επικειμένης μάχης
Ελλήνων τε και Μώδων, υπό τον Παυσανίαν
και τον Μαρδόνιον, εψήφισαν οι Έλληνες
εγκατάλειψιν του τόπου των, ένεκεν
του μεγίστου αριθμού των αντιπάλων των.

Ομονοούντες οι ταγοί των στρατιωτών,
δια ψήφων-λίθων απεφάνθησαν, πλην μιας
αντιθέτου, λοχαγού εκ Λακεδαίμονος,
οίας πάντων μεγιστότερον το βάρος
των λοιπών ομου λιθιδίων-ψήφων.

Αιτία η μάχη να δοθεί εν Πλαταιαις,
ένθα ηττήθησαν οι Μήδοι στρατιώται,
οι πλείστοι, ως κ' οι πλείστοι ψηφοφόροι,
λόγω βαρύτητος της ψήφου-ογκολίθου
δι' οίας απεφάνθη ο Αμομφάρετος!...

ΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

   
 
[ Πίσω Ποίησις ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 11ον ]