Μνημεία αγνωμόνων και (εγχωρίων) αμνημόνων.
 


Αγαπητοί φίλοι της "ΤΕΤΡΑΚΤΥΟΣ",
η πόλις της Θεσσαλονίκης ολίγου δεί και δεν θα απηλευθερούτο εάν δεν προελάμβανε ο Ελληνικός Στρατός τον Οκτώβριο του 1912 να διαβή αμέσως τον πλημμυρίσαντα Αξιόν ποταμόν και ματαιώση τα σχέδια της συγκροτήσεως παρά των Τούρκων μισθοφορικού στρατού, διά της δαψιλούς χορηγήσεως προς την Τουρκικήν της πόλεως διοίκησιν, ποσού 600.000 λιρών παρά της Ισραηλιτικής κοινότητος της Μακεδονικής πρωτευούσης! H αθλιότης αυτή κατεγράφη παρά του τοπικού τύπου και εκείνου των Αθηνών (λ.χ. "ΕΣΤΙΑ", "Σάλπιγξ" κ.ά.) και κατέστη κοινόν "μυστικόν" των παρεπιδημούντων την πολιτείαν του Αγίου Καβείρου. "Να αποτραπή η κατάληψις της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικόν Στρατόν".... διετυμπάνιζον οι Ισραηλίται! Διατί αύτη η ανθελληνικότης; Πέραν του ανθελληνικού των μένους, ήτο και η ....όζουσα υπόθεσις των ψευδών τουρκικών ιδιοκτησιακών τίτλων! Των ταπίων! Εφοβούντο οι Ιουδαίοι, μη γενομένου, του Ελληνικού, καταστούν ....ταπί από απόψεως εξελέγξεως γαιών και οικοδομών ιδιοκτησίας!
Νυν, η πόλις του Ιερού Καβείρου επέτρεψεν εις την Ιουδαϊκήν αυτής παροικίαν να ανεγείρη μνημείον χάριν της υπομνήσεως της ναζιστικής έναντι των Ιουδαίων συμπεριφοράς! Εμείς δεικνυόμεθα μεγαλόψυχοι! Οι Ιουδαίοι; Όλως μικρόψυχοι! Αφού ούτε τον αισχρόν λόγον του δοσιλόγου της Κύπρου Αμπραάμ Μπεν Ελεάζαρ (Χένρι Κίσινγκερ) είχον το στοιχειώδες -ως φιλοξενούμενοι στην χώρα μας!- φιλότιμον ν' αποδοκιμάσουν, όταν ο ως άνω αχρείος διέγραψε το 1994 εις το πανεπιστήμιον της Ουασιγκτώνοςτα δόλια κατά του Ελληνισμού Ιουδαϊκά σχέδια, ομιλήσας με περιφρονητικά λόγια κατά του Έθνους, το οποίον εξήγαγε τον ιουδαϊσμόν από την χλεύην των εθνοτήτων της Χαναάν!... Παρέλκει ν' αναφέρωμεν τας άλλας καθ' ημών υπονομεύσεις της πολιτιστικής, θρησκευτικής και εθνικής ημών ταυτότητος παρά των επιγόνων του Χαλδαίου Αβραάμ και του Αιγυπτίου Μουσά.
Επιτραπήτω μοι ν' αναφερθώ και εις τον φίλον κ. Γιάνον Γεωργόπουλον, όστις διά ποιήματός του ψέγει μεν τους ακραίους οπαδούς, λάγνους της ευζωίας, κατηγορεί δε τους λάτρεις του Διονύσου, ως θεραπεύοντας Θεόν κακέκτυπον εκείνου του "αρχετύπου" της Φρυγίας! Όμως, ο Διόνυσος, εν Ελλάδι είναι (ΕΙΝΑΙ) Θεός των Μυστηρίων και της Ιεράς τέχνης των Κωμών και των Τραγωδών, καταξιωθείς, ουχί ως Θεός των εξηρτημένων χασισοποτών, αλλά των ενθουσιωδών Πρηκτήρων της Ελευθερίας.
Ίσως μας δώση κάποιαν εξήγησιν των λόγων, εξ ών ωρμήθη διά την γραφήν του τοιούτου ποιήματός του, ο εκ Σερρών καλός φίλος.
Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

   
 
[ Πίσω TEYXOΣ 13ον]