.Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΕΤΗ
ΠΟΣΑ (Δισ. $)
ΜΕΤΑΒΟΛ.
ΙΣΟΤΙΜΙΑΔΡΧ/$

ΠΟΣΑ σε

Δισ. Δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1980
-
-
46,54
-
492.9
-
1981
0,99
-
57,63
57,1
634,2
9,0 %
1982
4,83
387,9 %
70,57
340,9
776,8
43,9 %
1983
5,30
9,7 %
98,67
523,0
877,0
59,6 %
1984
6,05
14,2 %
128,48
777,3
1.076,1
72,2 %
1985
6,74
11,4 %
147,76
995,9
1.284,9
77,5 %
1986
6,88
2,1 %
138,76
954,7
1.543,8
61,8 %
1987
7,32
6,4 %
125,93
921,8
1706,0
54,0 %
1988
6,50
-11,2 %
148,10
962,7
2.008,1
47,9 %
1989
7,13
9,7 %
157,79
1.125,0
2.479,1
45,4 %
1990
7,34
2,9 %
157,63
1.157,0
2.659,4
43,5 %
1991
7,46
1,6 %
175,28
1.307,6
2.862,8
45,7 %
1992
7,03
12,5 %
214,58
1.508,5
3.277,0
46,0 %

ΠΗΓΗ : International Financial Statistics. International Monetary Fund, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τραπέζης Ελλάδος ( Πίνακας που εδημοσιεύθη στην εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 13/04/1994 )

Πρό του 1980 το ποσοστό πιστώσεων που εδέχοντο οι ελληνικές επειχειρήσεις από Ξένες Τράπεζες μή εγκαταστημένες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα ήταν σταθερό με ποσοστό μικρότερο του 10% στο σύνολο των πιστώσεων σε επιχειρήσεις ενώ το 1982 κάνει άλμα από 0,99 δισ.$ σε 4,83 δισ.$ αύξηση που φθάνει σε ποσοστό αυξήσεως το 387,9 % και από 9% σε 43,9% το ποσοστό επι τις συνολικής χρηματοδοτήσεως, από τότε έχουμε μία μόνιμη αύξηση σε δραχμές ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ξένων χρηματοδοτήσεων στο συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων αυξάνεται μέχρι και 77,5% το 1985 και αρχίζει να κάμπτεται μέχρι το 1990 43,5% ενώ μετά έχουμε και πάλι αυξητική τάση.

Διαβάζοντας προσεκτικά τόν παραπάνω πίνακα μπορούμε να δούμε, άν θέλουμε, ότι με την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ αυξάνονται θεαματικά (1982 387,9%) τα δάνεια από τους Ευρωπαίους και μη, στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Πράγμα που πρακτικά σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, την μεγάλη διαρροή εθνικής παραγωγής, πλούτου μέσω αποπληρωμής τόκων, κεφαλαίου και συναλλαγματικής διαφοράς σε ξένες τσέπες και Δεύτερον της υπερχρεώσεως, πολλές φορές και εκποιήσεως, με ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων απο ξένα συμφέροντα. Η αφαίμαξις του οικονομικού μας δυναμικού σαν χώρα κορυφώνεται το 1985 φθάνοντας με βάση τον πίνακα στο 77,5% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Φυσικά εδώ βλέπουμε μόνο τον ¨Ιδιωτικό¨ τομέα. Οι αναφορά σε ξένες τράπεζες στον πίνακα είναι σε μή εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Αν παρουσιάζαμε εδώ τα στοιχεία από τις πιστώσεις που δίνουν οι εδώ ξένες τράπεζες, ή τις πιστώσεις των ξένων τραπεζών στις Ελληνικές τράπεζες, οι οποίες με την σειρά τους πιστώνουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις και ούτο καθ΄εξής, η εικόνα του ύψους της αφαιμάξεως στην οποία υπόκειται ο Ελληνικός Λαός θα φανή ακόμη πιό συγκλονιστική.

Έτσι, με απλούς υπολογισμούς, μπορούμε να καταλάβουμε έναν απο τους λόγους που ωδήγησαν την οικονομία μας, κάτω απο την καθοδήγηση των ...φωτισμένων ηγετών μας, στην σημερινή τραγική κατάσταση. .

 
ΜΕΝΤΩΡ Κ.
   

[ Πίσω ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 1ον]