ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ
ΤΩ ΙΑΚΧΩ ΣΩΤΗΡΙ

 

Ταίς τών ιδρώτων σου ροαίς
τής Γής Μαραθώνος τό άγονον εγεώργησας
καί τοίς εκ βάθους εσωτέρου λογισμοίς
εις πολλαπλάσιον τούς μόχθους παρήγαγες.
Καί κατέστης Φωστήρ τή Ελληνίδι Πελασγική Γή
λάμπων τοίς έργοις τών καρποφοριών, Ίακχε.
Ταίς σαίς πρεσβείαις τώ Πατρομήτορι Θεώ
δοθείησαν ημίν οδοί, Λόγε,
τού μετά γνώσεως καί κατά Φύσιν ζήν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΘΡΗΣΚΕΙΑ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]