ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
"Αρχαίος Ελληνικός Διαφωτισμός ή Σοφιστική
"
Βασ. Λ. Κύρκος
 


Το έργο αυτό τού καθηγητού τής Ιστορίας τής φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ. Βασ. Κύρκου πραγματεύεται τήν ιστορία καί τήν απήχηση τού κινήματος τών Ελλήνων πραγματιστών διανοητών, τών κεκλημένων σοφιστών, ως καί τίς επιρροές, τίς οποίες ήσκησε τούτο στήν διαμόρφωσην νεωτέρων φιλοσοφικών αναζητήσεων καί σχολών.
Ο συγγραφεύς πειράται να καταστήση προσπελάσιμες στόν αναγνώστη τίς εκφάνσεις εκείνες τού ριζοσπαστικού, όντως, φιλοσοφικού ρεύματος τού Σοφιστικισμού, οι οποίες από τήν αρνητική έναντι αυτού στάσι τού νεοπλατωνισμού παρέμειναν εκτός τού ερευνητικού καί αναλυτικού έργου τών παλαιών ιστορικών τής φιλοσοφίας. Ο Πλάτων, άλλωστε ήταν καί εκείνος, ο οποίος τά μάλα αντεπαρετάθη πρός τούς σοφιστάς (Πρωταγόραν Αβδηρίτην, Γοργίαν Λεοντίνον, Ιππίαν Ηλείον, Πρόδικον Κείον). Από προκατάληψιν μάλλον καί όχι από βαθυτέρα μελέτη τού έργου των, τό οποίο διαπνέεται από τόν ιδεαλισμόν του πραγματικού, ο Αθηναίος φιλόσοφος αδίκησε τούς ετεροδόξους αδελφούς του, εν τή Μνημοσύνη, σκαπανείς αυτούς τής γνώσεως.
Νεώτεροι διανοηταί , όπως ο 'Εγελος, ο Γρόττε, ο Καζαντζάκης, η Ελληνική Σχολή του Εθιμικού Δικαίου, περιέβαλαν την σοφιστική διδασκαλία με τήν δέουσα πρός αυτήν εκτίμηση. Διότι το σοφιστικό κίνημα έχει πολλά τα στοιχεία τής κοινωνικής διερευνήσεως, Θωρεί την κοινωνικήν οργάνωση ως το βασικόν προσδιοριστικόν παράγοντα της ανθρωπίνης αγωγής. Οι σοφισταί είναι κοινωνιολόγοι, Αίρετικοί' αλλά ουχί μηδενισταί.
Το ως άνω βιβλίο. επίσης το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα, συνοδεύεται από πληρεστάτη βιλιογραφική ενημέρωσιν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]