ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
"Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ"
των C.H.N. και M. Κουεννελλ.
Μετάφρασις: Αννα Γιαννοπούλου.
 

Το κείμενον του ως άνω έργου συμπληρώνει ως αναγκαίος όρος διακριβώσεως των λογικών επιχειρημάτων και υποθέσεων των συντακτών του ανιχνευτών του "ιστορικού" βίου και της καθημερινότητος των (πρωτοϊστορικών) προϊστορικών πληθυσμών (παλαιολιθική εποχή), η εγχάρακτος παράστασις των βραχογραφημάτων των καταγραφέων των χρονικών του βίου των πρωτογόνων κοινωνιών πρωτοκαλλιτεχνών "γραφιστών" και χαρακτών. Στο κείμενον περιέχονται 153 παραστάσεις, οι οποίες περιγράφουν, με ενάργειαν πνεύματος, την ιστορικήν "φυσιογνωμίαν" της αναπαριστουμένης περιόδου της ιστορίας του ανθρωπίνου πολιτισμού εποχής.
Το βιβλίο χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια, όπου περιγράφεται, βάσει της απαραμίλλου παραστατικότητος των εικονογραφιών των βράχων, ο διηνεκής του ελλόγου όντος αγών πρός επιβίωσι και εξασφάλισι των συνθηκών προαγωγής του βίου σε ασφαλέστερες επιβιωτικές θέσεις (διασφαλίσεως της υπάρξεώς του), από του ανθρώπου των σπηλαίων, του εφεύροντος δυνατότητες αισθητικής δημιουργίας, καλλιτεχνίας "παλαιοανθρώπου", του μετά τούτον ανθρώπου της νεολιθικής εποχής του χαλκού μέχρι και εκείνης του σιδήρου.
Το έργο ολοκληρώνεται με πρόσθετο κεφάλαιο, όπου η μεταφράστρια αυτού παραθέτει το, εν τω μεταξύ, προκύψαν ενδιαφέρον, εκ των ερευνών της ανθρωπολογίας, υλικόν, το αναφερόμενο στην περίοδο των προϊστορικών (πρωτοϊστορικών) χρόνων στην χώρα των Ελλόπων-Ελλήνων. Και ως εκ τούτου καθίσταται άκρως ενδιαφέρον διά τον Έλληνα μελετητή της καθ' όλου εθνικής μας ιστορίας, της παντοιοτρόπως επιχειρουμένης να διαβληθή ή να υποβαθμισθή από τους γνωστούς-αγνώστους κύκλους δογματιζόντων και υπονομευτών της ελληνικής παρουσίας και προοπτικής στον σημερινόν κόσμον.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 3ον]