ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
"ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΔΗΜΑΚΗ
 

Εκυκλοφόρησε εν ....."μεταγλωττίσει" εις τήν συμβατικώς καλουμένην "δημοτικήν" (ψευτοδημοτικήν) ..."γλώσσαν" ήτις ούκ έστι "δημοτική", ή κάλλιον: πανδημοτική, αλλά ιδιόλεκτον κατασκεύασμα τού Ψυχαροτριανταφυλλιδισμού <Ιανουάριος 1940>) η συνταχθείσα αρχικώς εις τήν Κοινήν Ελληνικήν, τήν Καθαρεύουσαν έκφανσιν -όχι γλώσσαν- τής Καθόλου Ελληνικής, μελέτη τού κ. Παναγιώτου Δ. Δημάκη "Πρόσωπα καί Θεσμοί τής Αρχαίας Ελλάδος", από τάς εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, Αθήναι.
Τό έργον τούτον έχει μίαν ευρυτέραν ενημερωτικήν στόχευσιν ώς μή απευθυνόμενον εις τόν χώρον, μόνον, τών "ειδικών ...θεσμολόγων". Εν αυτώ αναλύονται θέματα αναφερόμενα στήν θέσιν τών γυναικών κατά τήν περίοδον τών "κλασσικών" χρόνων τής εθνικής μας ζωής, σταίς σχέσεις τών ανδρών, αι δημιουργούμεναις εκ τής αδελφοποιίας, στό καθόλου εθνικόν δίκαιον, ως καί στά καθ' έκαστα νομοθετικά συστήματα. Είναι μία αξιόλογος μελέτη ενός πανεπιστημιακού (ομοτίμου καθηγητού τής Παντείου), η οποία συμβάλλει εις τήν εξυπηρέτησιν τής ανάγκης εισαγωγής καί κινήσεως εις τό ιστορικόν πλαίσιον τών θεσμικών παραγόντων θεσμικών πραγμάτων τού παλαιοτέρου ημών εθνικού βίου. Και τούτο τήν καθιστά χρήσιμον πραγματείαν προκειμένου, άλλωστε, νά επιτευχθή και η εκείθεν άντλησις στοιχείων καί προτύπων κοινωνικής καί πολιτικής (πολιτειακής) θεσμίσεως, τά οποία, άν όχι η σημερινή κεντρική μας διοίκησις, έστω η (αυτο)διοίκησις θά ηδύνατο να τα αξιοποιήση πρός ανάπλασιν τής, επί αιώνες, υποβαθμισμένης -ανελευθερίας ένεκεν- εθνικής μας (αυτο)οργανώσεως, κατά τήν προαιώνιον ρήτρα τών γενικωτέρων φιλελευθέρων (σ.σ.: υπό τήν πολιτικήν, όχι τήν οικονομικήν ασυδοσία τού όρου έννοιαν) αξιών τού αποστέργοντος τούς (παντοίους) δογματισμούς Ελληνικού Πνεύματος


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ

   
 
[ Πίσω ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 4ον]