ΕΓΝΩΜΕΝ, ΔΙΟ ΚΑΤΕΓΝΩΜΕΝ
 

Έλαβεν ο φιλόθεος, των Ηπειρωτών γέννημα ο Ιουλιανός
από Βασίλειον Καισαρέα των γαλιλαίων απολογητήν
επιστολάς, όπου ψέγει ημάς τους εχομένους
της πατρογονικής θρησκευτικότητος, τους υπέρ
πατρώων εδών, υπέρ βωμών και εστιών μαχομένους.
Εάν οι καιροί δεν ήσαν δυσοίωνοι, φαιδρά θα ελέγαμεν,
ηπίως χαρακτηρίζοντες, τα των Ιουδαίων δόγματα,
αυτά που, τους καισαρείς διαβουκολών, ο άλλοτε πλατωνίζων
παρεισάγει στον κόσμον τον Ελληνικόν - δίδων έρεισμα
εις πνευματοκτόνους, ανελευθέρους να "κυριεύσωσι την γην"!
Ημείς οι Έλληνες έχομεν ανάγκην "σωτήρων" Ιουδαίων,
ή οι Ιουδαίοι φωτίσεως των ελευθερίων ημών
πολιτευμάτων την ουσίαν κάποτε ν' ενστερνισθούν;
Ως εις τον Σαούλ ποτέ εν -Αθήναις-, εν μέση και πληθούση αγορά,
του είπομεν "Πέρνα κι άλλην ημέραν· ημεις πάλιν θα σ' ακούσωμεν",
ούτω και προς τον Καισαρείας πρώτον ...."αρχιμανδρίτην" απαντήσαμεν:
"Ανέγνωμεν, Έγνωμεν και Κατέγνωμεν^
ει γαρ ουκ Έγνωμεν, ουκ αν Κατέγνωμεν".
Δεν ήσαν φαιδρά, μόνον, τα των Ιουδαίων δόγματα, ήσαν στυγερά.
Διότι, αντί του καλού καγαθού πολίτου, τον δούλον του Μολώχ-Γιαχβέ
"ευαγγελίζονται" - αυτό είναι το "σωτήριόν" των δόγμα!!!
Ιδού! ο ..."άγνωστος" αυτός θεός με δεσμά δουλαγωγών μας απειλεί!
Τίνα σχέσιν ούτος έχει προς τον Άγνωστον - Απροσπέλαστον τοις πολλοίς
Θεόν και Λόγον, τον Φάνητα τον Ελευθερέα των Κόσμων;

Βασίλειος Πελασγός Γούσιος

   
 
[Πίσω Ποίησις] [ Πίσω Β.Π.ΓΟΥΣΙΟΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 13]