ΤΕΥΧΟΣ 13ον
..γράμμα του εκδότου ..

 

Αγαπητοί Φίλοι,

έρχεται ο αιών των ολεθροτόκων Δυναστειών και της χερσασπόρου Γαίας.
Η ΑΓΩΝΙΑ των κυβερνώντων, (απανταχού της Γης), διά την τραγικά δυσοίωνον κατάστασιν της οικουμένης, διαπιστώνεται καθημερινώς. Εις κάθε ΜΜΕ έχουν αποτυπωθεί μονίμως είδωλα της βαθυτάτηςΑγωνίας των. Επί πλέον, και αυτά τα ίδια τα ΜΜΕ θα ήτο δυνατόν να μετονομασθούν ΜΑΜΕ (Α=αγωνιώδους). Προσέξατε τας συνεντεύξεις ή ακόμη και τας απλάς δηλώσεις των "ιθυνόντων" (ακόμη και τας ερωτήσεις των δημοσιογράφων) και ειδικά κατά την μακράν προεκλογικήν περίοδον. Η αγωνία ρυτιδώνει τα πρόσωπά των. Πού οδηγείται η ανθρωπότης, η ζωή εις τον πλανήτη, το μέλλον του ανθρώπου και ολοκλήρου της πλανητικής Φύσεως.... το μέλλον του κόμματός των, το μέλλον του αξιώματος και της θέσεώς των, η παρούσα ευμάρειά των; Είναι απολύτως φυσικόν βέβαια, η αγωνία των να διεγείρεται από το τελευταίο και να εξαντλείται εις το προτελευταίο ή το πολύ εις το αμέσως προηγούμενο. Άλλωστε η ευμάρεια δρα ως ψυχοτρόπον εις τους ιθύνοντας και άνευ ταύτης είναι αδύνατον να δράσουν. Εγκλωβισμένοι όμως και εξαρτημένοι, είναι αδύνατον να ασχοληθούν και με ότι δήποτε άλλο. Η απεξάρτησις αδύνατος. Γνωρίζετε εξαιρέσεις; Χαίρομαι.
Υπό την επήρρειαν της ευμαρείας συνηθέστατα, το άτομον έχει ψευδαισθήσεις ευμαρούς κόσμου. Π.χ. εκλαμβάνει την ΦΟΡΟΘΕΣΙΑ ως την πλήρη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΘΕΤΑΣ ως ΝΟΜΟΘΕΤΑΣ, την ΦΟΡΟΑΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ως ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, την ΑΔΙΚΙΑΝ ως ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ κ.ο.κ. Δηλαδή μία παρανοϊκή κατάστασις με εντόνους εμμονάς, άκρως επικίνδυνος διά την κοινωνία και την εν γένει φύσιν. Ουδείς παράφρων πιστεύει ότι δεν είναι όλοι οι άλλοι (οι διαφωνούντες) παράφρονες, οπότε έχουμε εισέλθει θριαμβικώς εις την χρονικήν περίοδον, εις την οποίαν όχι μόνο κλασσικαί μορφαί σχιζοφρενείας κυριαρχούν, αλλά, νέαι μορφαί έχουν εμφανισθεί. Θα διατηρηθούν άραγε σπέρματα λογικής, αγαθού, ωραίου, ωφελίμου.... ή ένας νέος ψευδεγκεφαλικός "κλωνισμός" θα μετατρέψη τον πλανήτη εις παρανοοβοσκείον εις το οποίον οι πλέον μεγαλομανείς παράφρονες, με τας καλάμους-σκήπτρα των, θα παριστάνουντους ηγήτορας ενός απεγκεφαλισμένου κολασμένου σκλαβοόχλου;
......Ιδού ο αιών των Βραβείων NOBEL. Ιδού τι αντιπροσωπεύουν, ίσως τα περισσότερα, βραβεία και οι πολλοί βραβευμένοι αλυτροπέδαι εις την αγαθήν και αγαθοποιόν Διανόησιν.
(Τι κατεσκεύασε ο NOBEL;).
Άνιχνοι αι ελάχισται εξαιρέσεις.
Μανώλης Καπουσίδης

   
 
[ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 13ον ]