ΜΟΡΣΙΜΟΝ ΗΜΑΡ

του Μανώλη Καπουσίδη

 

Οιστρήεις μιαιφόνος όχλος
και άγερσις των λυμαιώνων....
Άνακτες αρπαλέοι "Θεοκοίρανοι"
και επινοηθείς "Θεός" αδικομήχανος
εκ σπέρματος ωλεσιθύμων.....
Η "Θεοκέλευστος" πορνάς
αγκυλογνώμων σύμμαχος
περισθενών αγριοφρόνων.....

Ηνιοστρόφοι και ηνιόστροφοι
Αυτόφθονοι ολεσίνοες
-λυγρά συμμαχία-
κατά αρχιγενέθλων
Φοιβείων
Ημιθέων.....

Ο Όλεθρος.....
Ο μελανείμων θρίαμβος....
Ολολυγών του Πνεύματος....

Η Πένθεια των αιώνων..............


.....Ε
Στενόβουλος και φιλοκτήμων όχλος
αι πανστρατιαί λιμοκολάκων...
Τα κοινοβούλια τρισάλατα "αρκυβούλια"...
οικτρόβιοι και
εθνοφθόροι...

Χρυσαμοιβοί αλιτηροί ηγήτορες
σύνεδροι άσπονδοι
εις ηλεκτρονική θυμέλην...

Τυψεδανοί και κενεόφρονες...

...η αδικότροπος ολέθριος καχεταιρεία.

ΣΤ
Λησίμβροτα νοσηματώδη επιβουλεύματα
και αλλεπάλληλοι οι βιασμοί
πανίερων κλειδούχων...

Ασυναλγείς λιμοφορείς
και ορκαπάται λοιμοφόροι
διέρρηξαν τας Κλεισιάδας
της ασφαλούς επιβιώσεως....

....η προϊούσα κατολίσθησις
εις τα έγκατα του αρχέγονου Ζόφου.


Ζ
Τα κόβαλα του διεθνούς παντεξουσίου διευθυντηρίου....

Η λιμοθνής και η λοιμώδης λοισθία ανθρωπότης...

Οι λοίγιοι κακοδαίμονες
και οι μαινόλιοι του Μαμμωνά αργυροφάντες...

Οι κοίρανοι του κλέμματος
και οι μισάγαθοι γραφειο(τεχνο)κράται υπηρέται....

Οι ολοόφρονες φιλάνθρωποι
και οι ορφναίοι των εθνών οι έπαρχοι...

Οι όβριμοι και ...οι οίκτιστοι!....

...ΠΑΛΙΜΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΤΗΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ...

   
 
[ Πίσω ΜΑΝ ΚΑΠΟΥΣΙΔΗΣ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 5ον ] [ Πίσω ΤΕΥΧΟΣ 9ον ]